අතීතය වෙනස් කර අනාගතයට අභියෝග කල චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයා.
අනෙක් හැම දෙයක්ම මෙන් ම කාලයේ ද අධිපතියන් බවට පත්වීමට
එතෙක් මෙතෙක් සිනමාව තුළ අප නොදැකපු අලුත්ම කතාවක් – මිදුණු විශ්වය
අප දැනට දන්නා පරිදි අවකාශය මාන තුනකින් දැක්විය හැකි ලෙසම