අතීතය වෙනස් කර අනාගතයට අභියෝග කල චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයා.
අනෙක් හැම දෙයක්ම මෙන් ම කාලයේ ද අධිපතියන් බවට පත්වීමට