එතෙක් මෙතෙක් සිනමාව තුළ අප නොදැකපු අලුත්ම කතාවක් – මිදුණු විශ්වය
අප දැනට දන්නා පරිදි අවකාශය මාන තුනකින් දැක්විය හැකි ලෙසම