අනුරගේ කතාවට මුළු පාර්ලිමේන්තුවම මීක් නෑ..!
කතානායකවරයා පමණක් නොව, ජනාධිපති හා කැබිනට් මණ්ඩලයද අනීතිකව ක්‍රියා කරමින්
දිනේෂ් ගේ “අවිවාදිත සිතුවිලි – UNDISPUTED THOUGHT” අද දොරට වඩියි
දිනේෂ් රවිචන්ද්‍රරාජා විසින් විවිධ අවස්ථාවල මුහුණු පොතට එක් කරන ලද