සියළු සමාගම් දුරකතන, අන්තර්ජාල ගාස්තු ඉහල දමයි..!
දුරකථන ගාස්තු ඉහළ නංවන බව මෙරට සියළු දුරකථන සමාගම් මේ වන විට දැනුම් දී තිබේ. මෙතෙක් 15%ක්ව පැවැති වැට් බද්ද 18%ක් දක්වා ඉහල දැමීම හේතුවෙන් විදුලි සංදේශ සේවා බද්ධ 3%කින් ඒ අනුව ඉහල නැංවෙයි. දුරකථන ඇමතුම් ගාස්තු, අන්තර්ජාල සේවා ගාස්තු, මුදල් ගෙවන රූපවාහිනි සෙවා ගාස්තු ඇතුළු සියලු සේවාවන් සඳහා අය කරන ගාස්තු මේ අනුව ඉහත යයි. ඇතැම් සමාගම් පෙර ගෙවුම් කාඩ්පත් සඳහා ගාස්තු ඉහල දැමීමක් සිදු කර නැති අතර ඒ වෙනුවට ඊට ලැබෙන දත්ත ප්‍රමාණය අඩුකර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *