පුරානේ ගීතය වහාම යූටියුබ් එකෙන් අයින් කරගන්න
පසුගිය දිනවල සමාජ ජාලා වල කතාබහට ලක්වුණු ගීතයක් තමයි රිද්මාල්